Bezpieczeństwo

Tworzymy warunki, aby pobyt dziecka w przedszkolu był bezpieczny pod względem fizycznym i emocjonalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działań zapobiegawczych.

Zdrowie

Jesteśmy placówką przyjazną zdrowemu żywieniu i aktywności fizycznej.

Realizujemy różne programy i projekty profilaktyczne , własne oraz ogólnopolskie, mające na celu kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych dzieci.

Należymy do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Jesteśmy członkiem Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych

Edukacja i wychowanie

Stosujemy nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi, oparte przede wszystkim o założenia pedagogiki zabawy.

Stawiamy znak równości pomiędzy akceptacją i realizacją przez dziecko własnych potrzeb i potrzeb innych. Promujemy pozytywne wartości – uczymy dzieci otwartości na drugiego człowieka ,właściwych postaw wobec niepełnosprawności, tolerancji, akceptacji dla odmienności, współdziałania. Stale doskonalimy swoje kompetencje interkulturowe do pracy z dziećmi i ich rodzicami – uczestniczymy w miejskim programie Ambasadorzy Dialogu.

W sposób ciągły uczestniczymy w akcjach charytatywnych ucząc dzieci mądrego pomagania.

DSC00695

Przedszkole 99MISJA PRZEDSZKOLA NR 99

Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, aby umożliwić mu wyrównany start w szkole.

Wspieramy dziecko w jego indywidualnym rozwoju, tak aby mogło zrozumieć świat takim jakim jest i przygotować do życia w świecie jakim będzie.

Zapewniamy bezpieczny pobyt w życzliwej atmosferze akceptacji i zrozumienia. W swoich działaniach kierujemy się dobrem dziecka preferując zasadę radosnego przeżywania dzieciństwa.

Tworzymy warunki do rozwoju kreatywności, dając dzieciom     możliwość rozwijania swoich zainteresowań i predyspozycji tak, aby każde z nich mogło osiągnąć swój własny sukces.

Szczególną uwagę zwracamy na rozwijanie poczucia tożsamości, szeroko eksponując w całym procesie wychowawczo-dydaktycznym wartości tkwiące w rodzinie. Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody i potrzebę   ochrony środowiska naturalnego, a także dbałość o zdrowie własne i innych.

Partnersko współpracujemy z rodzicami naszych wychowanków. Wspieramy ich w działaniach wychowawczych i edukacyjnych.

Wychowanek naszego przedszkola zna i docenia swoją wartość, potrafi być elastyczny wobec wyzwań i otwarty na szukanie nowych rozwiązań. Ma potrzebę aktywnego bycia w świecie kultury.

Dobrze funkcjonuje w przestrzeni społecznej.

W sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów natury.