Przedszkole Nr 99 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole99.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne:

• brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
• część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
• dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
• brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:
• zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-09
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Gorońska-Graczyk,
sekretariat.p099@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 7986827.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola Nr 99 we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Inowrocławskiej 9 we Wrocławiu

nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do przedszkola prowadzi jedno wejście główne przeznaczone dla użytkowników budynku oraz gości/interesantów.
Drugie wejście usytuowane od strony bramy wjazdowej na teren przedszkola jest wejściem gospodarczym przeznaczonym dla pracowników oraz firm zaopatrzeniowych/usługowych.
Do obu wejśd prowadzą schody , przy których nie ma podjazdów dla wózków.
Wejście główne stanowiące dwie pary drzwi nie jest wyposażone w system informacji naprowadzającej dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wewnętrzne drzwi wejścia głównego do budynku wyposażone są w system kontroli dostępu. Rodzice / osoby upoważnione do odbioru dzieci z placówki otwierają drzwi wewnętrzne za pomocą indywidualnych kart dostępu. Inne osoby (goście, interesanci) mogą wejśd do budynku sygnalizując ten zamiar pracownikowi dyżurującemu za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wewnętrznych do budynku .
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i szatnia dziecięca oraz pomieszczenia na parterze. Na piętro prowadzą schody, które nie są wyposażone w urządzenia typu pochylnie, platformy przyschodowe. W budynku nie ma też windy osobowej.
Przedszkole nie posiada toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejśd z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeo w alfabecie brajla ani oznaczeo kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.
Dostępnośd tłumacza języka migowego:
Brak tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Data publikacji strony: 2016-02-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26