Realizujemy wiele ciekawych programów i projektów edukacyjnych związanych przede wszystkim z promocją zdrowia, kształtowaniem postaw prospołecznych i proekologicznych, dbając o to, aby adresatami tych działań były nie tylko dzieci, ale także ich rodzice.

Zabawy Fundamentalne

 • Program Zabawy Fundamentalne skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Został oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera
 • Autorami programu Zabaw Fundamentalnych są Colin Rose, Gordon Dryden, Katarzyna Lotkowska zajmujący się przyśpieszonym i efektywnym uczeniem się
 • Głównym zadaniem w realizacji programu jest przygotowanie dziecka do korzystania ze swojego potencjału umysłowego w najbardziej optymalny sposób, a tym samym osiągnięcie dojrzałości szkolnej

Bohater tygodnia

Tytuł projektu edukacyjnego

Cel działania

Krótki opis działania

Efekty

Rady i przestrogi

Sposoby upowszechniania

BOHATER TYGODNIA

Bohater tygodnia

 • Tworzenie warunków do rozwijania u wychowanków postaw prospołecznych
 • Sprzyjanie relacji dom – przedszkole
 • Gromadzenie przez dziecko doświadczeń i informacji na temat swój oraz innych osób
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych i cudzych emocji oraz uczuć
 • Dostrzeganie i uznawanie wartości nadrzędnych
 • Sprzyjanie ustnej komunikacji
 • Budowanie więzi pomiędzy członkami grupy
 • Umacnianie wiary we własne możliwości
 • Dostrzeganie różnic pomiędzy członkami grupy
 • Integrowanie z pozostałymi członkami grupy
 • Odkrywanie własnych predyspozycji i zainteresowań

W trakcie trwania projektu każde dziecko z grupy ma szansę znaleźć się w centrum uwagi, stając się bohaterem, najważniejszą osobistością grupy, a za pośrednictwem bliskich dziecku różnorodnych przedmiotów, zdjęć, ilustracji, literatury i filmów przyniesionych z domu ma ono możliwość opowiadania na forum grupy o swoich zainteresowaniach i predyspozycjach. Bohater tygodnia każdego dnia opowiada o sobie coś nowego, często dzieli się historią, kulturą i tradycjami związanymi z jego rodziną. Duże znaczenie w realizacji projektu mają rodzice, którzy aktywnie uczestniczą w przygotowaniu dziecka do jego „tygodnia”. Stale konsultują się z nauczycielami w celu najlepszego zaprezentowania się przez ich dziecko wśród rówieśników. Działania takie sprzyjają identyfikacji przez samych rodziców dziecka jego zamiłowań, są okazją do rozmów na temat tradycji rodzinnych, wspólnych przeżyć, poszukiwania ciekawostek, integrują rodziców z przedszkolem.

Realizacja głównych zadań projektu:

 • Zapoznanie rodziców z głównymi założeniami projektu „Bohater tygodnia” i uzyskanie ich akceptacji
 • Rodzice mają możliwość przygotowania prezentacji swojego dziecka w stworzonej przez siebie formie, np. plakatu ze zdjęciami, rysunkami , opisami tego, co dziecko lubi, jak spędza czas, jak wygląda jego rodzina….( te prezentacje wieszane są w przedszkolu, w miejscu dostępnym dla wszystkich, np. na tablicy w szatni dziecięcej)
 • Każdy „Bohater tygodnia”   ma możliwość prezentowania swojej osoby, swoich zainteresowań i predyspozycji na forum grupy w wybranej przez siebie formie , a pozostałe dzieci aktywnie włączają się do wspólnych działań, zabaw

Rodzice „Bohatera tygodnia” (członkowie rodziny) , chcący podzielić się swoimi pasjami (osobistymi, zawodowymi, rodzinnymi) , lub wesprzeć swoje nieśmiałe dziecko, mają możliwość zorganizowania spotkania z dziećmi w przedszkolu, mogą uczestniczyć w prezentacjach dziecka. Mogą także zorganizować wycieczkę przedszkolaków do swojego miejsca pracy lub miejsca związanego z tematyką prezentacji „Bohatera”.

Dzięki działaniom zawartym w projekcie „Bohater tygodnia” umożliwiającym przedszkolakom prezentowanie na forum grupy rówieśniczej własnej osoby oraz określania swoich zainteresowań, predyspozycji i marzeń dzieci ( czasami w towarzystwie swojego rodzica) bez nadmiernego napięcia zaczęły rozwiązywać problemy, znajdując oparcie w trudnych sytuacjach w samych sobie, kolegach i rodzinie.

Dzieci nieśmiałe, zamknięte w sobie, wycofujące się stały się bardziej otwarte, zaczęły postrzegać grupę i rodzinę jako całość, do której przynależą wszyscy jej członkowie. Poczuły pełną akceptację grupy, zwiększyły poczucie własnej wartości, uwierzyły w swoje możliwości w zdobywaniu sukcesów w kontaktach z kolegami i dorosłymi. Skonstruowanie projektu w taki sposób, aby obszar jego działań oparty był na tematach atrakcyjnych, a przede wszystkim bliskich dziecku , wywołujących u niego pozytywne emocje, ułatwiło dzieciom o zaniżonej samoocenie, niestabilnym emocjonalnie pokonanie własnych barier.

Bezpośredni efekt tak zorganizowanej pracy wychowawczo-dydaktycznej to zauważalna poprawa sprawności językowej wychowanków. Dzieci miały naturalną okazję do bogacenia swojego słownictwa, do budowania wypowiedzi, do ćwiczeń językowych. Nauczyły się komunikowania z grupą rówieśniczą, łatwiej nawiązują kontakty podczas zabawy i pracy w grupie. Zaczęły podejmować własne decyzje. Przedszkolaki rozszerzyły swoje doświadczenia społeczne, nauczyły się określać swoje uczucia i emocje, szanować odmienność drugiej osoby.

Realizacja projektu „Bohater tygodnia” stworzyła nauczycielowi doskonałą okazję do identyfikacji predyspozycji i zainteresowań dzieci oraz pasji członków ich rodzin. Dzięki temu nauczyciel mógł tworzyć sytuacje edukacyjne oraz prowadzić pracę indywidualną poszerzającą rozwój dziecięcych zainteresowań. Dość często okazywało się, że dzieci mają takie same zamiłowania, co pozwoliło na projektowanie pracy zespołowej i uczenie dzieci współdziałania w grupie.

Poprzez wdrożenie projektu nauczyciel nawiązał także bliższe relacje z rodzicami , co ułatwiło lepsze poznanie środowiska rodzinnego dziecka i sprzyjało dobrej współpracy przedszkola i rodziny dziecka. Zwiększyło także zaangażowanie rodziców w życie przedszkola. Obserwacja działań dzieci podejmowanych w trakcie uczestnictwa w realizacji projektu „Bohater tygodnia” oraz dokonywana na bieżąco ewaluacja pozwoliła nauczycielowi szybciej dostrzec zainteresowania dzieci i zaprojektować swoje działania tak, aby każdemu z wychowanków zapewnić sukces oraz wyszukiwać możliwie najlepszych sposobów wspierania jego indywidualnego rozwoju.

 • W przypadku dzieci młodszych projekt „Bohater tygodnia” powinien być wdrożony po okresie adaptacyjnym dziecka w nowych warunkach przedszkolnych
 • Jeżeli placówka dysponuje tablicą multimedialną lub projektorem dobrze sprawdzają się podczas realizacji projektu prezentacje multimedialne przygotowywane przez rodziców wspólnie z dzieckiem. Tego rodzaju przekaz podnosi atrakcyjność odbioru, sprzyja także rozwijaniu u dzieci umiejętności autoprezentacji.
 • Sposób realizacji projektu jest elastyczny, zależy od grupy dzieci, do której adresowany jest projekt, zaangażowania rodziców, pomysłowości nauczyciela. Sugerowany przez tytuł projektu czas jego realizacji przez każde chętne dziecko jest umowny -zależy od samego dziecka, a także od tego, w jakim stopniu tematyka przygotowanej przez „Bohatera” prezentacji zainspiruje grupę do dalszych działań, wspólnych zabaw.

 • Poprzez prezentację zdjęć, plakatów w przedszkolu oraz na stronie internetowej placówki
 • Rozpowszechnianie przykładu dobrej praktyki pedagogicznej podczas kontaktów z nauczycielami zatrudnionymi w innych placówkach

Mały ekolog- wielki człowiek

Zgodnie z założeniami programu wychowawczego i profilaktyki w roku szkolnym

2018/2019 będzie realizowany program ekologiczny pt „ „ Mały ekolog- wielki człowiek”

Natura jest piękna. Zachwyca nas na każdym kroku wschodzącym rano słońcem, kwitnącymi wiosną kwiatami, szelestem jesiennych liści, pięknymi płatkami śniegu czy też

zapachem i smakiem świeżych malin. Wszyscy dostrzegamy to piękno i chcemy się nim dzielić. Zdajemy sobie jednak sprawę, że rozwój cywilizacji oraz zanieczyszczenie środowiska ma na przyrodę zgubny wpływ. Uczymy się o nią dbać każdego dnia: oszczędzając wodę, segregując śmieci, sadząc rośliny w naszych ogrodach. Tego szacunku do natury oraz jej darów powinniśmy uczyć również dzieci już od najmłodszych lat. Kształtując w maluchach wrażliwość na otaczający je świat oraz szacunek do świata zwierząt i roślin, uczymy dzieci ekologii, dajemy im podstawy do świadomego i zrównoważonego budowania swojej przyszłości.

Naczelnym zadaniem podczas realizacji treści zawartych w tym programie jest takie ich opracowanie przez nauczyciela, tak aby potrzeba poznania wynikała z zainteresowania samego dziecka. Poznawanie świata za pomocą działania i zmysłów jest dla niego sprawą nadrzędną i naturalną, biorąc pod uwagę rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

Cele ogólne:

 – rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie go dostrzeganie jego piękna,

-nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt,

-kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą,

-rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziem–włączanie do Rocznego Planu Pracy Przedszkola oddziaływań proekologicznych

-umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu

Cele szczegółowe:

 • rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą;
 • budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody
 • uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu;
 • zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania;
 • stworzenie możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci na ich najbliższych;
 • pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi;
 • kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności zastanego środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym i rozumienie, że podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym świecie
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku

Mali Wspaniali

Głównym założeniem programu jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przedszkolaków z naciskiem na przeciwdziałanie wadom postawy i stóp oraz rozwój psychomotoryczny dzieci. Dodatkowym atutem zajęć jest nauka wybranych zagadnień ze sztuk walki, co wpływa na poprawę procesów poznawczych dzieci, zmniejsza nadpobudliwość ruchową, pozwala przedszkolakom na zidentyfikowanie swoich mocnych stron, uczy współpracy w grupie oraz wzmacnia sferę emocjonalno-społeczną.

Zajęcia prowadzone są w przedszkolu przez instruktorów Fundacji Sportowo-Edukacyjnej INFINITY w formie bezpłatnej.

Realizację programu MALI WSPANIALI patronuje i wspiera Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017

Przedszkole promujące zdrowie

 1. Cel ogólny i cele szczegółowe programu.

Cele główne:

 • Edukacja dla zrównoważonego stylu życia –realizacja działań dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji żywności, Popularyzowanie zdrowego stylu życia,  zdrowego odżywiania się, zachowania higieny osobistej.
 • Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych.
 • Wzmacnianie poczucia, iż sprawność fizyczna daje radość,  pomaga budować pozytywny obraz własnego JA
 • Szerzenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju
 • Rozbudzanie świadomości znaczenia zieleni w życiu człowieka i wszystkich istot żyjących
 • Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w wychowaniu dla zdrowia
 • Tworzenie warunków do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie działań dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Zabieganie o czynny udział dziecka w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce, prowadzonych głównie metodami twórczymi, w których celem jest przeżywanie ruchu (eksperymentowanie, odkrywanie, zdobywanie doświadczeń psychomotorycznych).
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prozdrowotnych prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Wzmacnianie wizerunku  naszego miasta jako przestrzeni sprzyjającej różnorodnej aktywności sportowo-rekreacyjnej i  dobrej jakości życia
 • Rozwijanie kompetencji w sferze społeczno-emocjonalnej poprzez różne formy sportu, rekreacji ( umiejętność pracy w zespole, planowanie , porozumiewanie się, zawieranie kompromisów, wspólne ustalanie i przestrzeganie reguł, zasad, godzenie się z porażką
 • Rozwijanie kompetencji społeczności przedszkolnej w zakresie związanym ze zdrowiem fizycznym i psychicznym człowieka poprzez organizację szkoleń, warsztatów, innych form propagowania wiedzy

Cele szczegółowe:

 • Edukacja dla zrównoważonego stylu życia – popularyzowanie zdrowego stylu życia,  zdrowego odżywiania się, zachowania higieny osobistej, realizacja działań dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji żywności
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
 • Czerpanie radości z bycia w ruchu
 • Wyrabianie świadomego nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała.
 • Zwracanie uwagi na potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, przebywania na powietrzu, rekreacji, uprawianie sportu i turystyki.
 • Rozbudzanie świadomości problemu smogu i zanieczyszczenia powietrza ( przyczyny , skutki, sposoby dbania o własne zdrowie, możliwości wpływu na zmianę sytuacji).
 • Propagowanie ekologicznej mobilności
 • Wpływanie na wiedzę i świadomość społeczności przedszkolnej  dotyczącą zdrowego i racjonalnego odżywiania się .
 • Zwiększenie świadomości  istniejących różnych zagrożeń, a także reagowania w sytuacjach trudnych.
 • Wdrażanie  do zachowań społecznie akceptowanych, wprowadzanie w kulturę bycia.
 • Rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie.
 • Skłanienie dzieci do rozważań na temat zachowań służących zdrowiu.

 

Kubusiowi Przyjaciele Natury

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.

„Dzieci uczą rodziców”

Ogólnopolska akcja edukacyjna “Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii.

Zuchy w akcji

„Zuchy w akcji” to projekt inspirowany metodyką zuchową. Jego celem jest wszechstronny rozwój przedszkolaków, z nastawieniem na rozwój ruchowy oraz rozwój kompetencji społecznych i zaradności. Projekt jest rozplanowany na cały rok, a na każdy miesiąc jest przewidziana inna cecha nad którą grupa pracuje. Pod uwagę zostały wzięte m.in. takie cechy jak zaradność, zręczność, uważność, wytrwałość, zwinność. Zakańczając zdobywanie sprawności, na koniec miesiąca każda grupa referuje, ile zadań udało się zrealizować, zostaje im przyznana sprawność , czyli emblemat danej cechy z przypisanym jej zwierzątkiem. System jest analogiczny do działań gromady zuchowej, gdzie zuchy realizują cykl sprawnościowy, finalnie uzyskując sprawność.

Czyste powietrze wokół nas

Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

”Czyste powietrze wokół Nas” – zwiększenie świadomości rodziców oraz dzieci na temat szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy, wykształcenie postawy asertywnej wobec osób palących w otoczeniu dzieci.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała"

Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci i młodzieży.

W ramach projektu będziemy podejmować działania zgodnie z założeniami projektu oraz przydzielonych nam  zadań.

Akademia Przyjaciół Wody

Szacunku do wody uczymy od najmłodszych lat. Akademia Przyjaciół Wody to projekt MPWiK, który edukuje, bawi i promuje odpowiedzialne postawy proekologiczne.

Program Raz, dwa, trzy. Jesteśmy bezpieczni.

Program Raz, dwa, trzy. Jesteśmy bezpieczni,

Celem programu jest:

 • uczenie dzieci znajomości zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, okolicznościach i miejscach pobytu,
 • uczenie przedszkolaków dostrzegania, kontrolowania i oceniania bezpiecznych lub niebezpiecznych zachowań oraz zagrożeń wynikających w różnych sytuacjach dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
 • rozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt,
 • nabywanie umiejętności świadomego korzystania ze środków komunikacji publicznej,
 • poznanie najważniejszych przepisów drogowych w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy oraz jazdy rowerem w mieście oraz poza terenem,
 • przygotowanie dzieci do wykonywania prostych czynności ratowniczych oraz świadomego, praktycznego działania w chwili zagrożenia,
 • zapoznanie dzieci z żywiołami i prawidłowych, bezpiecznych zachowań ratujących swoje i innych zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niesienia pomocy poszkodowanym ludziom i zwierzętom,
 • kształtowanie pożądanych postaw prospołecznych
 • uczenie dzieci dbania o zdrowy tryb życia

Program Promocji Zdrowia

Program Promocji Zdrowia

 • edukacja dla zrównoważanego stylu życia- realizacja działań dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji żywności
 • popularyzowanie zdrowego stylu życia zdrowego odżywiania się, zachowania higieny osobistej
 • kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych
 • wzmacnianie poczucia, iż sprawność fizyczna daje radość, pomaga budować pozytywny obraz własnego JA
 • szerzenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju
 • rozbudzanie świadomości znaczenia zieleni w życiu człowieka i wszystkich istot żyjących
 • aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w wychowaniu dla zdrowia
 • wzmacnianie wizerunku naszego miasta jako przestrzeni sprzyjającej różnorodnej aktywności sportowo- rekreacyjnej,

Program JA, TY, MY

Program JA, TY, MY

cele:

 • wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości dzieci w codziennych kontaktach
 • wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego jednostki poprzez oddziaływania pedagogiczne
 • stworzenie bezpiecznego, życzliwego i akceptującego otoczenia, w którym funkcjonuje grupa dziecięca z jasno i precyzyjnie określonymi normami zachowań. Wprowadzenie dziecka w świat wspólnoty rówieśniczej i pomoc w odnajdywaniu w niej swojego miejsca.
 • – aranżowanie sytuacji wychowawczych i tworzenie otoczenia dziecka, wprowadzając go w świat wartości uniwersalnych, ogólnoludzkich, takich jak: dobro, miłość, przyjaźń, prawda, piękno itp. poprzez ukazywanie przykładów z życia, filmu i literatury ( np. baśnie z morałem), tworzenie odpowiedniej atmosfery w grupie, wykorzystywanie nadarzających się okazji, własny przykład nauczyciela, kształtowanie życzliwej, otwartej i tolerancyjnej postawy dziecka wobec otaczającego świata.

Program "Let`s play"

Program „Let`s play”

 • Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym ma na celu przede wszystkim motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Program, jest zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która za główny cel stawia wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym. Ponadto Program zakłada:
 •   stopniowe poznawanie podstaw materiału językowego, który będzie stanowić bazę do dalszej nauki,
 • motywowanie do nauki języka obcego,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnej, która ma pozwolić dziecku zaspokoić ciekawość i wytworzyć potrzebę komunikowania się,
 • wdrapanie dzieci do pracy w grupie,
 • umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwości osiągania zagojonych celów,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
Głównym celem rozwijania umiejętności językowych jest więc kształtowanie osobowości, tolerancji i kultury dziecka, rozwijanie jego wiedzy o otaczającym go świecie oraz wspieranie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka.

Program edukacji regionalnej- "Wrocław oczami krasnoludków"

Program edukacji regionalnej- „Wrocław oczami krasnoludków”

Program edukacji regionalnej adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, służy poznaniu dziedzictwa kulturowego regionu, wartości i treści regionalnych.

Wrocław jest miastem, które oferuje niezwykle dużo atrakcyjnych rozwiązań dla realizacji treści regionalnych. Bogata tradycja, niezwykła architektura, wiele terenów zielonych, placówek kulturalno – oświatowych, pozwala nauczycielkom na twórcze prowadzenie zajęć dotyczących najbliższego środowiska lokalnego i rodzinnego dzieci.

Cele :

– kształtowanie uczuć dumy ze swojego regionu, 

– popularyzowanie wiedzy o własnej miejscowości,

– poznanie najbliższego otoczenia społeczno – kulturowego;

– uwrażliwienie na świat przyrody; rozwijanie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska naturalnego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” edycja 2021 r.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” edycja 2021 r.

Źródło finansowania:

W dniu 09.11.2021 r. podpisano Umowę dotacji nr 37/G/NPRC/2021 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław.Na podstawie powyższej umowy, Gmina Wrocław otrzymała w 2021 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 495 060,00 zł. Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Opis projektu:

W ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” wsparcie finansowe zostaje udzielone:

1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,

b. realizację działań promujących czytelnictwo;

Przedszkole Nr 99 otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat

2. w odniesieniu do szkół i szkół w ORPEG na:

a. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz lektur szkolnych,

b. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,

c. realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe oraz wysokość dofinansowania dla Przedszkola nr 99 w 2021 roku:

· Całkowita wartość projektu: 3750zł

· Kwota dofinansowania z dotacji celowej państwa: 3000zł

· Wkład Miasta: 750 zł